مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

مرکز آموزشی نیایش قوچان

به وبلاگ رسمی مرکز آموزشی نیایش قوچان خوش آمدید

۵ مطلب با موضوع «کودکان استثنائی» ثبت شده است

ﻭﺟﻭﺩ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻡ ﺍﺯ ﻧﻅﺭ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺭﻭﺍﻥ، ﻭﺍﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺕ ﺍﺟﺯﺍ ﮐﻭﭼﮑﺗﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻧﺩ ﻣﺟﺎﻣﻊ، ﮔﺭﻭﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﻫﺎی ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺕ ﻭﺟﻭﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩﻫﺎی ﺳﺎﻟﻡ ﻭﺩﺍﺭﺍی ﺳﻼﻣﺕ ﺭﻭﺍﻥ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺑﺳﺯﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻭ ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺑﻬﺩﺍﺷﺕ ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ، ﺯﻳﺭﺍ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺧﻭﺩی ﺧﻭﺩ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻭﭼﮏ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻫﺭ ﮔﻭﻧﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﻣﺛﺑﺕ ﻳﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺯﺭگ ﺍﻧﺳﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﻭ ﻣﻭﺛﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺛﺑﺎﺕ ﻭ ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺑﻁﻭﺭ ﻣﺳﺗﻘﻳﻡ ﺑﺭ ﺛﺑﺎﺕ ﻳﺎ ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺎﺛﻳﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮐﻭﺩک ﻋﺎﻣﻝ ﮔﺳﺗﺭﺵ ﻧﺳﻝ ﺍﺳﺕ ﻭ ﺗﻭﻟﺩ ﻫﺭ ﮐﻭﺩک ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺭ ﭘﻭﻳﺎﻳﯽ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺍﺛﺭ ﺑﮕﺫﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﻣﺗﻌﺩﺩی ﺭﺍ ﺟﻬﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭی ﺑﺎ ﻋﺿﻭ ﺟﺩﻳﺩ ﺗﺣﻣﻝ ﮐﻧﻧﺩ. ﺗﻭﻟﺩ ﻳﮏ ﮐﻭﺩک ﻧﺎﺗﻭﺍﻥ ﺑﺭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﻩ ﻣﯽﺗﻭﺍﻧﺩ ﺍﺛﺭﺍﺕ ﻋﻣﻳﻘﯽ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﺩ،

جهت دانلود پایان نامه به ادامه مطالب ... مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۲ ، ۰۹:۱۸
محمد زمانی مقدم

ﺑﺳﻳﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺷﻧﺎﺳﺎﻥ ﺗﺭﺑﻳﺗﻰ ﻭ ﻣﺭﺑﻳﺎﻥ ﺁﻣﻭﺯﺷﻰ ﺍﻋﺗﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﻭﻗﻌﻳﺕ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭﻯ ﺑﺎﻳﺩ ﭼﻧﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺩﻫﻰ ﺷﻭﺩ ﮐﻪ ﻫﺭ ﺷﺎﮔﺭﺩ ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯨﻬﺎﻯ ﺧﻭﺩ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻳﺭﻯ ﺑﭘﺭﺩﺍﺯﺩ. ﺑﺭﺍﻯ ﻧﻳﻝ ﺑﻪ ﭼﻧﻳﻥ ﻫﺩﻓﯽ، ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﻧﻔﺭﺍﺩی، ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﻣﻧﺎﺳﺑﻰ ﻫﺳﺗﻧﺩ؛ ﺯﻳﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﻧﻭﻉ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎ، ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻥ ﺑﺭ ﺣﺳﺏ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯨﺷﺎﻥ ﭘﻳﺵ ﻣﯨﺭﻭﻧﺩ ﻭ ﻣﻌﻠﻡ ﻧﻳﺯ ﻭﻗﺕ ﮐﻣﺗﺭﻯ ﺻﺭﻑ ﺗﺩﺭﻳﺱ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻳﺷﺗﺭﻯ ﺻﺭﻑ ﺭﺳﻳﺩﮔﻰ ﺑﻪ ﻓﺭﺩ ﻓﺭﺩ ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻥ ﻣﯨﮑﻧﺩ. ﺍﻟﺑﺗﻪ ﺍﻭﻟﻳﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﯨﺗﺭﻳﻥ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺗﺣﻘﻕ ﭼﻧﻳﻥ ﻫﺩﻓﻰ ﭘﺫﻳﺭﻓﺗﻥ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﺷﺎﮔﺭﺩ ﻣﺣﻭﺭی ﺩﺭ ﻁﺭﺍﺣﻰ ﻭ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﺳﺕ. ﺩﺭ ﺑﺳﻳﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻭﺍﻗﻊ، ﺩﺳﺗﻳﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻫﺩﻓﻬﺎﻯ ﺁﻣﻭﺯﺷﻰ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﻧﻔﺭﺍﺩﻯ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺁﺳﺎﻧﺗﺭ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﭘﺫﻳﺭﺗﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ ﺳﻧﺗﻰ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﺳﺕ، ﺑﻭﻳژﻩ ﺍﮔﺭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﻧﻔﺭﺍﺩﻯ ﺑﻪ ﻁﻭﺭ ﺻﺣﻳﺢ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺭﻓﺗﻪ ﺷﻭﺩ، ﺭﻭﺣﻳﻪ ﺍﺳﺗﻘﻼﻟﻁﻠﺑﻰ ﺷﺎﮔﺭﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺟﺭﺍﻯ ﻁﺭﺣﻬﺎﻯ ﮐﻭﭼﮏ ﻭ ﺑﺯﺭگ ﺗﻘﻭﻳﺕ ﻣﯨﺷﻭﺩ. ﺁﻣﻭﺯﺵ ﺍﻧﻔﺭﺍﺩی، ﺍﻟﺯﺍﻣﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎﻯ ﺁﻣﻭﺯﺵ ﻳﮏ ﻧﻔﺭ ﺷﺎﮔﺭﺩ ﺗﻭﺳﻁ ﻳﮏ ﻣﻌﻠﻡ ﺑﺎ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺹ ﻧﻳﺳﺕ.

جهت دانلود پژوهش به ادامه مطلب .... مراجعه نمایید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۲ ، ۲۳:۱۸
محمد زمانی مقدم

هوارد ﮔﺎﺭﺩﻧﺭ ﺑﺎ گفتن ﺍﻳﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎﺭﻳﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻭﺵ ﺗﻧﮓ ﻧﻅﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺣﺩﻭﺩ ﺍﺳﺕ، ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻭﺭﺩ ﻫﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺵ ﮐﺷﻳﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﮐﺗﺎﺏ ﭼﻬﺎﺭﭼﻭﺏ ﻫﺎی ﺫﻫﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﻫﻔﺕ ﻧﻭﻉ ﻫﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻁﺭﺡ ﮐﺭﺩ. ﻧﻅﺭﻳﻪ ﻫﻭﺵ ﭼﻧﺩﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻣﺭﮐﺯ ﺑﺭ ﻁﻳﻑ ﻭﺳﻳﻌﯽ ﺍﺯ ﺗﻭﺍﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﮐﺎﺭﺑﺭﺩﻫﺎی ﮔﺳﺗﺭﺩﻩ ﺍی ﺑﺭﺍی ﺁﻣﻭﺯﺷﻬﺎی ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺕ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﻫﺭ ﻓﺭﺩی ﺩﺍﺭﺍی ﻫﻔﺕ ﻧﻭﻉ ﻫﻭﺵ ﺍﺳﺕ. ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭﻧﺩ ﻫﺭﮐﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﻫﻭﺷﻬﺎ ﻣﻌﻣﻭﻻ ﺑﻪ ﺷﻳﻭﻩ ﺍی ﭘﻳﭼﻳﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻡ ﮐﺎﺭ ﻣﻳﮑﻧﻧﺩ

جهت دانلود پایان نامه به ادامه مطلب......... مراجعه کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۲ ، ۲۲:۵۲
محمد زمانی مقدم

تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی ویژگیهای شخصیت والدین دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق است. تعداد کل مراکز دانش آموزان کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر درسطح شهرستان شاهین شهر 3 مدرسه بود که به علت اندک بودن جامعه آماری هرسه مدرسه را انتخاب نموده واز هر سه مدرسه والدین 10 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش باتوجه به موضوع پرسشنامه Scl90-R که دارای 90 سوال برای ارزشیابی علائم روانی است استفاده شد.

جهت تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید و از آزمون t مستقل جهت مشخص نمودن تفاوت میانگین های دو نمونه استفاده شد.

جهت مشاهده و دانلود پایان نامه به ادامه مطلب.... مراجعه کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۲ ، ۱۳:۲۷
محمد زمانی مقدم

مدتها طولانی دانش آموزانی را که در یادگیری یک یا چند درس مشکلات جدی داشتند با اصطلاحات معلول ادراکی ، آسیب دیده مغزی و آسیب دیده عصبی معرفی می کردند . با توجه به یافته های جدید در مورد یادگیری ، در سال 1963جمعی از متخصصین اصطلاح ، ناتوانیهای یادگیری را جایگزین اصطلاحات قبل کردند از آنجا که واژه ناتوانی اصطلاحات دیگری مثل ناتوانی جسمی یا ناتوانی ذهنی را تداعی می کند ، یعنی ناتوانیهای که تبدیل به توانایی کامل نمی شوند ، اصطلاحی مایوس کننده می نماید و به نظر می رسد اگر اصطلاح اختلالات در یادگیری و (یا به نظر نگارندگان مشکلات یادگیری) به کار گرفته شود، مناسب تر باشد.
دانلود مقاله در ادامه مطالب....
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۲ ، ۰۰:۰۹
محمد زمانی مقدم